Bank Code

Version 1.7 (อัพเดทล่าสุด 26 มีนาคม 2024)

รหัสธนาคาร

ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

002

BBL

ธนาคารกรุงเทพ

004

KBANK

ธนาคารกสิกรไทย

006

KTB

ธนาคารกรุงไทย

011

TTB

ธนาคารทหารไทยธนชาต

014

SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์

025

BAY

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

069

KKP

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

022

CIMBT

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

067

TISCO

ธนาคารทิสโก้

024

UOBT

ธนาคารยูโอบี

071

TCD

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

073

LHFG

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

070

ICBCT

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

098

SME

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

034

BAAC

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

035

EXIM

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

030

GSB

ธนาคารออมสิน

033

GHB

ธนาคารอาคารสงเคราะห์